Regulamin


DANE FIRMY:

“Maxi-comp” Michał Bębenek

ul. Dziekanowicka 3a, 31-670 Kraków

NIP: 678-298-82-52

REGON: 123238829

KONTAKT:

telefon: +48530227711

e-mail: biuro@maxicomp.pl (odpisujemy w ciągu 24 godzin)

czat: dostępny 24h, zwykle odpowiadamy do godziny.

Biuro obsługi klienta, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach (prosimy o kontakt telefoniczny przed wizytą)

09.00 – 20:00

1. Firma “Maxi-Comp” – komputery nowe i używane, monitory, akcesoria, podzespoły, laptopy, sprzęt poleasingowy

2. Odbiór osobisty po wcześniejszym kontakcie telefonicznych (ze względu na charakter pracy) z biurem obsługi klienta

3. Zdjęcia miniaturki mają charakter wyłącznie poglądowy, jeżeli w ofercie nie ma informacji o zdjęciach rzeczywistych.

ZWROTY DO 14 DNI – INFORMACJĘ

Zwrot towaru przez konsumenta. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Maxi-comp nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Maxi-comp.

Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu – przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

REKLAMACJE

Szczegóły dotyczące reklamacji. W przypadku sprzętu poleasingowego, urządzeń przenośnych reklamacja nie obejmuje baterii, matrycy, dysków twardych.

Firma “Maxi-comp” będąca sprzedawcą nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne nabyte podczas transportu przez profesjonalnego przewoźnika. Zgodnie z art. 544 Kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz sprzedana ma być dostarczona nabywcy i sprzedawca wykorzysta do tego profesjonalnego przewoźnika, rzecz jest uważana za wydaną nabywcy z chwilą przekazania jej przewoźnikowi przez sprzedawcę, chyba że umowa sprzedaży stanowiła inaczej. Art. 544. KC § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju

Art. 548. KC

§ 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

§ 2. Jeżeli strony zastrzegły inną chwilę przejścia korzyści i ciężarów, poczytuje się w razie wątpliwości, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z tą samą chwilą.

§ 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne.

Do kogo po odszkodowanie?

Gdy rzecz ulegnie zniszczeniu podczas transportu wykonywanego przez profesjonalnego przewoźnika, kupujący nie jest pozbawiony wszelkich roszczeń. Może on bowiem dochodzić odszkodowania od przewoźnika, na co pozwala mu art. 75 ust. 3 pkt 2 lit b) Prawa przewozowego. Warunkiem dochodzenia tych roszczeń na drodze sądowej jest wcześniejsze złożenie reklamacji uregulowanej w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 25 lutego 1997 r. w sprawie przewozu przesyłek towarowych. Roszczenia te w przypadku uszkodzenia przesyłki przedawniają się z upływem roku od daty wydania przesyłki. Odszkodowanie, które ma obowiązek zapłacić przewoźnik obejmuje zarówno wartość zniszczonej przesyłki jak i pozostałe szkody wynikłe z tego faktu, np. kary umowne za niezrealizowany kontrakt. Wysokość tego odszkodowania jest jednak ograniczona przez przepisy prawa przewozowego. W przypadku odszkodowania za przesyłkę ustala się je na podstawie ceny wskazanej w rachunku sprzedawcy. Odszkodowanie za pozostałą szkodę nie może natomiast przekraczać dwukrotności przewoźnego (wynagrodzenia za przewóz), co bardzo często stanowić będzie jedynie niewielki ułamek poniesionej szkody. Powyższe ograniczenia nie mają jedynie zastosowania, jeżeli szkoda jest wynikiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika . Dodatkowo w każdym przypadku przewoźnik musi zwrócić odpowiednią część bądź całość przewoźnego.

Zbadaj stan przesyłki Warto przy tym pamiętać, iż obowiązkiem odbiorcy jest zbadanie stanu przesyłki przy jej odbiorze. Przyjęcie towaru od przewoźnika bez zastrzeżeń ma bowiem bardzo daleko idące skutki – wygasają roszczenia z tytułu ubytku lub uszkodzenia rzeczy.

Można ich wówczas dochodzi jedynie w sytuacji, gdy:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez odbiorcę,

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,

d) szkodę niedającą się zauważyć z zewnątrz odbiorca stwierdził po odbiorze przesyłki i w ciągu 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem. Podstawa prawna: art. 544, 548 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 74-87 ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r., nr 50, poz. 601 ze zm.), rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 25.02.1997 r. w sprawie przewozu przesyłek towarowych (Dz. U. nr 26, poz. 142).Kwoty ubezpieczenia + ewentualne dopłaty do kosztów wysyłki.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest zapoznanie się z poniższą kartą gwarancyjną.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem prawidłowy sposób montażu podzespołów oraz stan techniczny poszczególnych elementów zgodnie z opisem,

Okres gwarancji jest jednakowy dla całego sprzętu wyszczególnionego na rachunku, chyba że w warunkach ogłoszenia/aukcji był ustalony inny czas trwania gwarancji na dany podzespół, w takim przypadku obowiązuje czas wskazany na aukcji/ w ogłoszeniu wyszczególniony dodatkowo na rachunku.

W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Użytkownik (Kupujący) dokona natychmiastowego zgłoszenia Sprzedającemu tego faktu w terminie do 14 dni od jego wystąpienia, zaś Sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do zgłoszenia licząc od dnia zgłoszenia.

Zgłoszenie wady lub nieprawidłowości w zamówionym sprzęcie powinno odbyć się pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej ewentualnie poprzedzone telefonicznie, jako prawidłowe zgłoszenie reklamacji traktuję się datę dostarczenia wiadomości do Sprzedającego w formie elektronicznej lub pisemnej.

Sprzedający ma czas 14 dni roboczych na realizację gwarancji od momentu otrzymania kompletnego przedmiotu podlegającego gwarancji.

Zadośćuczynienie z tytułu gwarancji obejmuję serwis sprzętu a w następnej kolejności wymianę sprzętu na taki sam, jeżeli istnieje taka możliwość lub podobny jeżeli Kupujący wyrazi zgodę a w ostateczności zwrot ceny zakupu sprzętu (nie obejmującej kosztów dostawy od i do Sprzedającego),Gwarancja nie obejmuję uszkodzeń mechanicznych, nie stosowanie się do zaleceń producenta podzespołu, wadliwego montażu, nieprawidłowego użytkowania sprzętu, przepięć elektrycznych, złego przechowywania tj. (niskie, wysokie, gwałtowne zmiany temperatury, duża wilgotność powietrza, narażanie produktu na zbyt duże nasłonecznienie), zdarzenia losowe tj. pożar, zalanie, kradzież oraz wszelakich uszkodzeń mechanicznych.

W przypadku laptopów/ultrabooków/urządzeń przenośnych gwarancja nie obejmuje dysku danych, baterii, matrycy, oprogramowania (Kupujący zawsze otrzymuje sprawny sprzęt/oprogramowanie chyba, że warunki aukcji wskazują inaczej). Wszelkie własne modyfikacje sprzętu, mechaniczne, programowe, zmiany parametrów pracy a także zmiany oprogramowania podzespołu – powodują natychmiastową utratę gwarancji. Wszelkie próby rozbierania, usuwania plomb, rozkręcania, własnoręcznych prób napraw, napraw, czyszczenia, wymiany past, rebailingu w serwisach zewnętrznych – powodują natychmiastową utratę gwarancji. Karty techniczne podzespołów dostępne na życzenie Kupującego w formie elektronicznej. O czasie trwania gwarancji kupujący jest informowany bezpośrednio na aukcji oraz/lub w dołączonym rachunku bądź fakturze VAT marża lub Fakturze VAT 23 (w zależności jak podaje aukcja)

Diagnostyka i naprawy pogwarancyjne objęte są cennikiem.

REGULAMIN Firma “Maxi-comp”

Zakup na aukcji jest równoznaczny z zapoznaniem się z warunkami regulaminu, warunkami gwarancji, oraz sposobem instalacji sprzętu.

Do każdego zamówienia dołączamy paragon lub Fakturę VAT marża lub fakturę VAT 23 w zależności jak podaje aukcja.

Gwarancja na sprzedawany produkt wynosi od 30 dni do 1 roku w zależności jak podaje dana aukcja.

Zwrot towaru jest możliwy w ciągu 14 dni od daty odebrania sprzętu , na koszt kupującego. Wymiana towaru lub zwrot pieniędzy następuje po sprawdzeniu sprzętu. Nie odbieramy przesyłek (zwrotów) pobraniowych.

Cena przesyłki zawiera koszty pakowania, materiałów wypełniających, transportu.

Jednorazowy koszt pakowania/transportu Laptopa/komputera/sprzętu IT wynosi 15 zł i jest wliczany w cenę wysyłki. Koszt ten nie podlega zwrotowi.

W przypadku nowych zaplombowanych fabrycznie komputerów/laptopów zwrot towaru do 14 dni bez podania przyczyny następuje tylko po odesłaniu laptopa/komputera w stanie niezmienionym (nie przekraczającym warunki zwykłego zarządu i prawa do namysłu. Używanie produktu w trakcie 14 dni, usunięcie plomb powoduje zmianę wartości towaru). Przekraczanie prawa do namysłu oraz warunków zwykłego zarządu dającego możliwość zapoznania się, ze sprzętem jak w sklepie stacjonarnym jest równoznaczne z utratą wartości produktu pomniejszego od 20 % do 50% wartości wyjściowej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu – przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne. Wszelkie inne pytania proszę kierować poprzez biuro obsługi klienta. Zdjęcia miniaturki mają charakter wyłącznie poglądowy.